VÝHODNÁ CENA ČESKÉ POŠTY !!!
Zákaznická podpora:poradna@vitalmedica.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále také jen „VOP“)

vydané společností BATS spol. s r.o.

IČ 60933216 DIČ CZ60933216 se sídlem Pouchovská 934/75, Hradec Králové,50003, jak zapsáno v obchodním rejstříku vložka C 5971 - Krajský soud v Hradci Králové

(dále také jen „Poskytovatel“)

pro prodej zboží zejména prostřednictvím internetových stránek www.zoono-shop.cz   Poskytovatele

(dále také jen „E-shop“ nebo „Webové stránky“)

na straně jedné

a jinou osobou, která je návštěvníkem E-shopu

(dále také jen „Kupující“ nebo „Objednatel“) na straně druhé,

společně také jen „smluvní strany“.

 

 1. Definice pojmů

Cena Zboží“ – peněžitá částka Zboží, která je stanovena v platném Ceníku Poskytovatele.

Držitel“ – osoba, která je Objednatelem Zboží, Dárkového poukazu nebo osoba, na kterou byly Dárkový poukaz či Zboží platně převedeny při dodržení povinností stanovených Kupní smlouvou a VOP.

E-shop“ – internetová aplikace dostupná v síti internet sloužící k zobrazení, výběru a objednání Zboží na adrese: www.zoono-shop.cz 

E-mail“ – zpráva zaslaná prostřednictví elektronických komunikačních systémů, která může být uložena v síti nebo koncovém zařízení do doby, než je vyzvednuta jejím příjemcem;

Košík“ – funkcionalita E-shopu, díky níž objednatel dle vlastní volby přidává a odebírá Zboží, které je předmětem Smlouvy.

Kupní smlouva“ – smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Poskytovatelem dle ust. § 2079 an. občanského zákoníku, resp. ust. § 1810 an. občanského zákoníku;

Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Objednatel“ – osoba, která si objednala Zboží či Dárkový poukaz prostřednictvím E-shop Poskytovatele nebo osobně v provozovně Poskytovatele;

Poskytovatel“ – společnost ZOONO CZECH Logistic s.r.o., IČ 096 75 817, DIČ CZ09675817, se sídlem Zenklova 610/154, Libeň, 180 00 Praha 8, jak zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 340242která nabízí k prodeji Zboží a je provozovatelem E-shop a Webových stránek. Poskytovatel nabízí k prodeji Zboží i v místě svých provozoven, jejichž seznam je možné nalézt na Webových stránkách Poskytovatele.

Spotřebitel“ – Objednatel, který splňuje definici spotřebitele dle platných právních předpisů;

Webové stránky“ – internetová aplikace dostupná v síti internet na které je provozován E-shop;

Zboží“ – movitá věc, kterou Poskytovatel nabízí k prodeji prostřednictvím E-shop či svých provozoven dle aktuální nabídky.

 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek
 2. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je úprava práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, jak je uvedeno v čl. III VOP.
 3. V případě, kdy je Objednatelem osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání nebo naplňuje jinou zákonnou definici podnikatele, je povinna o tom Poskytovatele informovat. Pro takové osoby neplatí ustanovení těchto VOP vztahujících se k osobě Spotřebitele.

 

 • Kupní smlouva
 1. Předmětem Kupní smlouvy je závazek Poskytovatele odevzdat Objednateli Zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a závazek Objednatele Zboží převzít a zaplatit za něj Poskytovateli kupní cenu.
 2. Objednatel si objedná Zboží v množství, kvalitě, místě a způsobem, které sám v souladu s těmito VOP zvolil. Objednávka Zboží je nabídkou na uzavření smlouvy dle občanského zákoníku a je závazná. Objednávku Zboží Poskytovatel přijme pouze v případě, že je bezvadná, obsahuje tedy všechny nezbytné požadované náležitosti. Objednávku je možné provést prostřednictvím Webových stránek, nebo osobně u distributorů Poskytovatele.
 3. Objednávkový formulář na Webových stránkách obsahuje zejména následující údaje:
  1. objednávaný typ Zboží vč. jeho přesné specifikace
  2. množství objednávaného Zboží
  3. cenu Zboží a způsob její úhrady
  4. údaj o požadovaném způsobu doručení Zboží
  5. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží
  6. fakturační údaje objednatele.
 4. Objednávka je dokončena po kliknutí na tlačítko „objednat“ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se Objednávka končí a odesílá Poskytovateli.
 5. Veškerá prezentace Zboží umístěná na Webových stránkách Poskytovatele je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu týkající se tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Kupní smlouva dle těchto VOP je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení Objednávky na E-mail uvedený Objednatelem v Objednávce Zboží nebo zaplacením Ceny Zboží v provozovně Poskytovatele, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
 7. Pro Objednatele jsou závazné informace, které obdrží v potvrzení o přijetí Objednávky Zboží E-mailem. Objednatel je povinen zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit Poskytovateli E-mailem naprodej@zoonoczech.cz. Pokud tak Objednatel neučiní, nebude na tyto chyby či nesrovnalosti brán zřetel.
 8. Poskytovatel má právo požadovat doplnění informací od Objednatele, a to i poté, co bylo Objednateli odesláno potvrzení Objednávky dle předchozího odstavce.
 9. Provozovatel má právo odmítnout Objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednání Zboží, případně jsou údaje v Objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné nebo i ty, kde Objednatel uvede telefonický kontakt, na kterém jej není možné v pracovní době Provozovatele zastihnout.
 10. Poskytovatel má právo poskytnout Objednateli slevu na Zboží. Poskytnuté slevy se nedají kombinovat, nestanoví-li Poskytovatel jinak.
 11. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Objednatel nese sám své náklady na použití prostředků komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení či telefonické hovory).
 12. Záruční doba Zboží je platná pouze pro Spotřebitele a je uvedena na každém objednávaném Zboží samostatně.
 13. Způsob zabalení Zboží určuje Poskytovatel, nedohodl-li se předem s Objednatelem jinak. Poštovné a balné hradí Objednatel, jak je uvedeno v čl. IV VOP.

 

 1. Cena Zboží a platební podmínky
 2. Ceny Zboží jsou uvedeny v E-shopu nebo u distributorů Poskytovatele v aktuálním Ceníku. Poskytovatel je plátcem DPH, veškeré ceny Zboží jsou v Ceníku uvedeny včetně DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 3. Cenu Zboží a případné náklady na vyhotovení a dodání Zboží dle Kupní smlouvy může Objednatel uhradit způsobem, který si zvolí při vytváření Objednávky. Cena Zboží je splatná při převzetí Zboží u distributora Poskytovatele a v případě bezhotovostní úhrady do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy (tj. od odeslání potvrzení o obdržení Objednávky E-mailem). Objednatel je povinen při bezhotovostní úhradě uvést variabilní symbol, který obdrží v potvrzení o Objednávce E-mailem. V případě bezhotovostní platby je Cena uhrazena okamžikem připsání platby na bankovní účet Provozovatele.
 4. Platbu je třeba provést před bankovním převodem na č. účtu 167366637/5500, který je uvedený v E-mailu s potvrzením Objednávky, bezhotovostně prostřednictvím platební brány na webových stránkách, dobírkou nebo u vybraného distributora při převzetí Zboží. Platbu v provozovně je možné provést hotově nebo platební kartou. Dostupnost platebních metod může Poskytovatel jednostranně měnit. To nevylučuje možnost dohody Poskytovatele a Objednatele na jiném způsobu úhrady ceny Zboží.
 5. Zboží je připraveno k odeslání a zasláno na korespondenční adresu uvedenou v Objednávce až na základě úhrady ceny Zboží, není-li zvolen způsob platby dobírkou či osobně při převzetí Zboží u distributora provozovatele.
 6. Objednatel souhlasí s tím, že v případě zaslání Zboží na korespondenční adresu, budou účtovány náklady na přepravu Zboží na adresu určenou Objednatelem ve výši, která je stanovena dle aktuálních ceníků spolupracujících dopravců a která je uvedena vždy před odesláním Objednávky v E-shopu. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zaslání Zboží je možné pouze v rámci ČR. V případě, že je nezbytné Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem či na jinou adresu či pro jiného příjemce, než bylo určeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit též dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. jiným způsobem doručení.
 7. Objednatel je povinen při převzetí Zboží od dopravce zkontrolovat, zda nebyly porušeny obaly Zboží a v případě jakékoliv závady toto neprodleně oznámit dopravci. Objednatel není povinen převzít zásilku, pokud porušení obalu svědčí o jeho neoprávněném porušení a vniknutí do zásilky.
 8. V případě nezaplacení Objednávky do 10 dnů od odeslání E-mailu s potvrzením Objednávky, bude Objednávka automaticky smazána.
 9. Poskytovatel vystaví po uhrazení Kupní ceny Zboží daňový doklad, který je přibalen ke Zboží před jeho odesláním nebo je zaslán elektronicky na E-mail Objednatele.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran
 2. Objednatel má právo nabýt vlastnické právo ke Zboží, pokud toto řádně objednal a uhradil v souladu s Kupní smlouvou a VOP.
 3. Poskytovatel je povinen Objednateli Zboží předat, pokud byla řádně a včas objednáno a uhrazeno. Poskytovatel se zavazuje takovou Zboží poskytnout v dohodnutém rozsahu, kvalitě a místě, na čemž se s Objednatelem předem dohodl.
 4. Osoba, která Zboží používá, je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k využití vybraného Zboží. Každá osoba, která Zboží využívá tak činí na vlastní riziko a po seznámení se s potřebnými informacemi před započetím používání Zboží. Poskytovatel nenese odpovědnost za zdravotní a jiné fyzické komplikace, které osobě, jíž je Zboží poskytnuto, vzniknou.
 5. Osoba, která Zboží používá, je povinna se před použitím Zboží seznámit s návodem k použití Zboží, který je jeho součástí. V případě, kdy je Zboží použito v rozporu se způsobem, ke kterému je určeno a v souladu s návodem na jeho použití, zaniká Objednateli nárok na práva z vadného plnění dle čl. VII. VOP

 

 1. Práva z vadného plnění
 2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zboží v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou a VOP.
 3. Nesplní-li Poskytovatel své povinnosti vyplývající Kupní smlouvy či VOP řádně a včas, je Objednatel oprávněn uplatnit stížnost na jakost Zboží formou Reklamace.
 4. Poskytovatel odpovídá za to, že Zboží při převzetím Objednatelem nemá vady, a to zejména:
  1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Reklamaci je Objednatel povinen uplatnit písemně neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nejpozději do 24 měsíců od převzetí Zboží. Lhůta pro uplatnění reklamace je splněna, pokud je vada písemně uplatněna a ve lhůtě:
  1. odeslána prostřednictvím E-mailu na adresu prodej@zoonoczech.cz;
  2. doručena osobně jako písemný dokument do provozovny, kde bylo reklamované Zboží zakoupeno;
  3. odeslána prostřednictvím datové schránky do datové schránky Poskytovatele;
  4. odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb;
  5. odeslána prostřednictvím jiného doručovatele písemností.
 6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho práva z vadného plnění a k jakým povinnostem je v takovém případě vázán.
 7. Spotřebitel je povinen Poskytovatele informovat o vadě Zboží bez zbytečného odkladu poté, co k vadnému plnění došlo. Pokud Spotřebitel vadu Poskytovateli neoznámí neprodleně, nejpozději však do 24 měsíců od okamžiku převzetí Zboží, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.
 8. Poskytovatel vydá Spotřebiteli na jeho vyžádání písemné potvrzení o tom, kdy byla Reklamace uplatněna, jaký je její obsah a jaký způsob jejího vyřízení Spotřebitel požaduje.
 9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodnou jinak.

 

 • Právo Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy
 1. Od Smlouvy, která byla uzavřena prostředky komunikace na dálku má Spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez uvedení důvodu.
 2. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že ji Poskytovatel poruší podstatným způsobem. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno bez zbytečného odkladu od doby, kdy se o takovém porušení Spotřebitel dozvěděl.
 3. Spotřebitel je povinen Poskytovatele o svém odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku neprodleně informovat prostřednictvím jednostranného právního jednání. Vzorový formulář odstoupení Smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od Smlouvy je Spotřebitelům k dispozici jako příloha nařízení vlády č. 363/2013 Sb.
 4. V případě odstoupení od Smlouvy je Objednatel povinen do 14 dnů zaslat nepoužité a neporušené Zboží na adresu Poskytovatele: ZOONO CZECH Logistic s.r.o., Zenklova 610/154, Libeň, 180 00 Praha 8.
 5. Objednatel v takovém případě nese náklady spojené s navrácením Dárkového poukazu sám. V případě, kdy je Objednatel Spotřebitelem, nese náklady na navrácení Zboží v případě, kdy byla Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a Spotřebitel jej nevrátí Poskytovateli nejlevnějším způsobem přepravy, který Poskytovatel nabízí pro doručení Zboží.
 6. Poskytovatel vrátí Spotřebiteli do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to včetně nákladů na dodání Zboží představující nejlevnější způsob doručení Zboží, který Poskytovatel nabízí. Peněžní prostředky nebudou vráceny dříve, než bude Zboží předáno zpět Poskytovateli.

 

 • Ochrana osobních údajů
 1. Ochrana osobních údajů se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.
 2. Pravidla ochrany osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů Poskytovatele.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 3. Znění VOP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozích znění VOP.
 4. Použitím Webových stránek či E-shop Objednatel souhlasí s těmito VOP.
 5. Zboží Poskytovatele není určeno osobám mladším 18 let, pokud s tím nevyslovil souhlas jejich zákonný zástupce.
 6. Za písemnou formu se považují též sdělení doručená prostřednictvím E-mailu.
 7. Dozorovými orgány ochrany práv Spotřebitele jsou:
  1. Česká obchodní inspekce – coi.cz;
  2. Úřad na ochranu osobních údajů – uoou.cz;
  3. živnostenské úřady.
 8. Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. Podrobnější informace a postup pro mimosoudní řešení sporů jsou k dispozici na coi.cz.
 9. Smluvní strany se dohodly, že případné soudní spory budou vedeny u příslušných soudů České republiky.

 

V Praze dne 1.září 2021

 

BATS spol. s r.o.

Petr Soběhrd, jednatel